הפיקוח העירוני
personהפקח העירוני אברהם כהן
personטלפון 02-5888002
personפקס 02-5888090

תפקיד הפיקוח העירוני הוא לשמור על סדר וניקון ברחבי העיר, מניעת מפגעים בשטחים ציבוריים ונזק לרכוש עירוני.

סמכות הפיקוח העירוני נגזרת מחוק עזר עירוני שמירת סדר וניקיון. לפיקוח ישנה סמכות לתת התראה/דרישה לטיפול במפגעים המוגדרים בחוק ומתן קנסות והחרמות על פי החוק. הפיקוח העירוני מסייר ברחבי העיר במשך שעות העבודה לצורך איתור מפגעים עירוניים, וכן פועל על פי פניות של התושבים למוקד העירוני 106.

 פיקוח על בתי עסק

הפיקוח העירוני ממונה על כך שבתי העסק בעיר לא יפגעו באיכות חיי התושבים.

בכלל זה, הפיקוח אוכף:

  • הוצאת סחורה המוצגת למכירה מחוץ לחנות תוך כדי פגיעה במעברים הציבוריים.
  • מפגעים תברואתיים הנגרמים מבתי עסק: לכלוך, סחורות פגומות וכדומה.
  • רוכלות ללא רישיון.
  • הפיקוח מוציא התראה לבית העסק הפועל בנושאים אלו בניגוד לחוק, ובמקרה הצורך אף מטיל קנסות ומחרים סחורות.

 פיקוח על אתרי בנייה

העיר ביתר עילית מצויה בתנופת בנייה תמידית, ולפיכך ישנם בעיר אתרי בנייה רבים.  אתרי הבנייה עלולים במקרים רבים להוות מפגעים תברואתיים וסביבתיים ברחבי העיר. על מנת למנוע זאת הפיקוח העירוני בשיתוף פעולה עם אגף מהנדס העיר, מפקח על כך שהקבלנים לא גורמים למפגעים בשטחים הציבוריים. הפיקוח מוודא שהקבלנים מאכסנים את חומרי הבניין בצורה בטיחותית ומסודרת ואוכף השלכת פסולת שלא באתרי שפיכה מוסדרים.

 רכבים נטושים

רכבים נטושים מהווים מפגע סביבתי בולט בכל רחבי הארץ. על מנת למנוע תופעה זאת מסייר הפיקוח העירוני ומאתר רכבים נטושים ברחבי העיר וכן מטפל בפניות בנושא דרך המוקד העירוני 106.

על פי החוק, לא ניתן לפנות רכבים נטושים באופן מיידי אלא לאחר ביצוע תהליך ממושך שקבע המחוקק. רכב נחשב כנטוש רק לאחר שהועמד ברשות הרבים במשך 60 יום ללא שימוש, והדבר תועד על ידי העירייה. עם זאת, כאשר הרכב מהווה סכנה מיידית, כגון רכב עם חלונות מנופצים, ניתן לקצר את התהליך בהמלצת המשטרה.

 זריקת אשפה

החוק מחייב, כי כל זריקת אשפה וגזם תתבצע בהתאם להנחיות העירייה ובכלים המיועדים לכל סוג אשפה. הפיקוח העירוני מבצע אכיפה במקרים שבהם תושבים זורקים אשפה במקומות ציבוריים או שלא בתוך מכלי האשפה.

ניידת פיקוח עירוני