רקע כללי

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד, נקבעת בהתאם לחוק על ידי ועדות ההשמה, על בסיס חוות דעת חינוכית (דו"ח חינוכי) והערכות מקצועיות (מסמך קביל). ועדת ההשמה הינה ועדה מקומית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי הורים. הרכב ועדת ההשמה כולל את נציג הרשות המקומית המשמש כיו"ר הועדה, המפקח על החינוך המיוחד ופסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי העירוני. תפקידה של ועדת ההשמה הוא לדון בצרכים החינוכיים המיוחדים של ילדים, לצורך הפנייתם למסגרת החינוכית המתאימה עבורם.

הפנייתו של תלמיד לדיון בוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי הצוות במוסד החינוכי, או על ידי ההורים. ההפניה מחייבת אישור חתום של המפקח הממונה מטעם משרד החינוך. הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל על ידי המוסד החינוכי בו הוא לומד אל ועדת ההשמה, מחייבת תהליך מתועד של מיצוי אפשרויות ההכלה והקידום של התלמיד בחינוך הרגיל וקיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות ועל היעדים הרשומים בה.

מסמכי חובה לדיון בוועדה

* שאלון הפניה לוועדת ההשמה מטעם המוסד החינוכי, חתום על ידי ההורים ועל ידי המפקח הממונה מטעם משרד החינוך. להלן סוגי טפסי השאלונים השונים:

* טופס ויתור סודיות

* אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית של הילד/ה.

* בגיל הגן ניתן להגיש מסמך קביל גם ממרפאה בעיסוק בקופ"ח/רופא התפתחותי.

ועדות השמה בהליך מקוצר

תלמידים בעלי לקויות מורכבות יכולים לקבל זכאות לחינוך מיוחד בהליך מקוצר ולהירשם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה על פי תקנות החינוך המיוחד. לבקשת הליך מקוצר יש למלא טופס אישור הורים לוועדת השמה בהליך מקוצר.

ועדות חריגים

הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה נעשית לא יאוחר מסוף חודש מרץ בכל שנה. דיוני הוועדות  מתקיימים עד לאמצע חודש מאי, ובגיל הרך עד סוף חודש מאי. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

הפניית תלמידים לדיון בוועדת חריגים מעבר לתאריך הנקוב תתבצע רק במקרים הבאים: 

  • תלמידים המשתחררים מאשפוז.

  • תלמידים עולים חדשים ו/או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.

  • תלמידים במצבי סיכון (בהמלצת פקיד סעד).

יודגש כי קיומן של ועדות השמה במקרים אלה מחייב אישור מנהל המחוז.

לגב' ציפי פישמן
היחידה לחינוך מיוחד
02-5888158