רקע כללי

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד, נקבעת בהתאם לחוק על ידי ועדת זכאות ואפיון, על בסיס חוות דעת חינוכית (דו"ח חינוכי) והערכות מקצועיות (מסמך קביל). ועדת זכאות ואפיון הינה ועדה סטטוטורית המורכבת מיו"ר הוועדה, נציג הרשות המקומית, מפקח על החינוך המיוחד, פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי העירוני ונציג הורים. תפקידה של ועדת זכאות ואפיון הוא לדון בצרכים החינוכיים המיוחדים של תלמידים, לצורך השמתם במסגרת החינוכית המתאימה עבורם.

הפנייתו של תלמיד לדיון בוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על ידי הצוות במוסד החינוכי, או על ידי ההורים. ההפניה מחייבת אישור חתום של המפקח הממונה על המוסד מטעם משרד החינוך. הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל על ידי המוסד החינוכי בו הוא לומד אל ועדת זכאות ואפיון, מחייבת תהליך מתועד של מיצוי אפשרויות ההכלה והקידום של התלמיד בחינוך הרגיל וקיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות ועל היעדים הרשומים בה.

מסמכי חובה לדיון בוועדה

1. שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון מטעם המוסד החינוכי, חתום על ידי ההורים ועל ידי המפקח הממונה מטעם משרד החינוך.

2. טופס ויתור סודיות חתום ע"י ההורים

3. מסמך קביל בהתאם למוגבלות התלמיד.

מסמכים נוספים

ועדות לחידוש זכאות

תלמידים בעלי זכאות לשירותי חינוך מיוחד, אשר זקוקים לחידוש הזכאות ומעוניינים להמשיך באותו סוג מסגרת עם אותו איפיון, ניתן לקיים וועדה ללא השתתפות הורים וצוות חינוכי. יש למלא את המסמך המצ"ב בנוסף לשאלון ההפניה.

נספח 6.5 - סיכום דיון והסכמת הורים לדיון בהשתתפות חברי ועדה בלבד

הארכת זכאות לשנת לימודים אחרונה

תלמידים בעלי זכאות לשירותי חנ"מ אשר זקוקים להארכת זכאותם לשנת לימודים אחרונה, יש למלא את הטופס המצ"ב. אין צורך בשאלון הפניה ובהגשת מסמך קביל.

נספח 6.11 - הארכת זכאות לשנת לימודים אחרונה

ועדות חריגים

הפניית תלמידים לדיון בוועדת זכאות ואפיון נעשית לא יאוחר מסוף חודש מרץ בכל שנה. דיוני הוועדות  מתקיימים עד לאמצע חודש מאי, ובגיל הרך עד סוף חודש מאי. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

הפניית תלמידים לדיון בוועדת חריגים מעבר לתאריך הנקוב תתבצע רק במקרים הבאים: 

  • תלמידים המשתחררים מאשפוז.

  • תלמידים עולים חדשים ו/או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.

  • תלמידים במצבי סיכון (בהמלצת עו"ס או קב"ס).

יודגש כי קיומן של זכאות ואפיון  במקרים אלה מחייב אישור מנהל המחוז.

גב' ציפי פישמן
היחידה לחינוך מיוחד
02-5888158