אגף מהנדס העיר מופקד על שמונה תחומים עיקריים:

 • תכנון עירוני.
 • ייעוץ לראש העיר בענייני תכנון במרחב העירוני ומחוץ לו.
 • ייעוץ וסיוע למחלקות העירייה השונות בתחום תכנון פיתוח ותשתיות.
 • אישור וליווי בקשות לבניה חדשה.
 • אישור וליווי בקשות לתוספות בניה ושינויים.
 • ליווי פרויקטים בינוי ופיתוח באמצעות החברה לפיתוח.
 • ליווי פרויקטים של הנדסה ותשתית באמצעות מחלקת ההנדסה.
 • אכיפת חוק התכנון והבניה באמצעות מחלקת הפיקוח.

הועדה המיוחדת לתכנון ובניה (ועדה מקומית)

הועדה המיוחדת לתכנון ובניה פועלת מכח חוק התכנון והבניה, חוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 70 (החוק הירדני), תחיקת ביטחון וצווים שונים. תפקיד הועדה הוא לקיים את חוק התכנון והבניה וכל התקנות שהותקנו על פיו.

חברי מועצת העיר משמשים כחברי הועדה המיוחדת לתכנון ובניה.

לצורך מתן היתר בניה, מהווים ממלא מקום יו"ר הועדה ומהנדס העיר רשות רישוי.

סמכויות הועדה המקומית:

 • אישור תכניות מיתאר מקומיות ע"פ המוגדר בחוק התכנון והבניה.
 • דיון בתכניות מיתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצירוף המלצות לוועדת המשנה להתיישבות (ועדה מחוזית).
 • דיון בהתנגדויות לתכניות מיתאר מקומיות.
 • הגשת התנגדות לתכניות מיתאר מחוזיות.
 • גביית אגרות בניה והיטלים מקומיים.
 • אישור והנפקת היתרים.

מחלקת פיקוח על הבניה

צוות פיקוח הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה בתחום הבניה בעיר. המחלקה מנחה ומלווה את בעלי היתר הבניה מתחילתה ועד לסיומה של הבניה בקבלת טופס 4 לשם חיבור תשתיות. המחלקה עוסקת באכיפת חוק התכנון והבניה בכל מקרה של בניה ו/או שימוש הנעשים בניגוד לחוק התכנון התקף ביו"ש, חוקי עזר עירוניים והנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

בידי המחלקה הכלים החוקיים להתמודד עם בנייה ו/או חריגות בניה המבוצעות ללא היתר ו/או בסטייה מהיתר.

מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על הכנת תיקי התביעה עבור התביעה העירונית.

מידע על עבודות הטעונות היתר ניתן למצוא בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה–1965 סעיף 145.

מחלקות וגופים קשורים

שאר הפעילויות בתחום אחריותו של מהנדס העיר מחולקות כדלהלן:

 • מחלקת הנדסה: מחלקה זו מטפלת בנושאי תשתיות ופיתוח וכן בפיקוח על עבודות משרד השיכון וקבלנים הנערכות בעיר.
 • החברה לפיתוח ביתר עילית: החברה מבצעת בין היתר גם את עבודות הבינוי והפיתוח של העירייה.

בעלי תפקידים באגף

מהנדס העיר
personמהנדס העיר אבישי מירון
personטלפון 02-5888144
personפקס 02-5888154
טבלת אנשי קשר - מהנדס העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבישי מירון מהנדס העיר 02-5888144
הגב' פנינה בלז מזכירת מהנדס 02-5888144
הגב' שרונה צארום מזכירת ועדה 02-5888144
הגב' חנה גרינוולד מזכירת ועדה 02-5888144
הגב' רחל גרינולד בודקת תכניות 1 02-5888134
הגב' רבקה שוורץ בודקת תכניות 2 02-5889931
הגב' תהילה שגב בודקת תכניות 3 02-5888156
אבי שלם מפקח בניה 02-5888168
אריאל קופרשמיט מפקח בניה 02-5888168

 

בעלי תפקידים נוספים:

מ"מ יו"ר הועדה - ה"ה יצחק מאיר ברים

יועמ"ש הועדה – עו"ד טוביה פיסינגר

תובע עירוני – עו"ד משה וולפוס