מינהל זכאות באגף הינו זרוע מינהלית רבת חשיבות האמונה על הוראות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) ומופקדת על העברת התקציבים באגף.

עובדות המינהל אחראיות על חישוב הזכאויות וסוגי העזרה השונים להם זכאים הלקוחות, להעברתם לאישור הממונה, להסברת כללי זכאות ונהלי הפניה ללקוחות ולהדרכתם במימוש זכויותיהם. על עובדות המינהל לחשב ולקבוע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הלקוח, בהתאם להוראות משרד הרווחה ולהעביר את המסקנות לאישור מנהלת האגף.

דרגת זכאות כללית עבור סיוע חומרי ו/או עבור אישור לארגונים ו/או משרדי ממשלה נקבעת בהתאם לסך הכנסות המשפחה, כאשר ההכנסה הממוצעת לנפש לא עולה על כ-1,500 ₪. חשוב לציין שחישוב זה שונה מדרגת הזכאות של השירותים הבאים:

  • מעונות ומשפחתונים 0-3

  • יום לימודים ארוך לחינוך המיוחד (מועדוניות)

  • מסגרת חוץ ביתית רגילה וחינוך מיוחד

  • מועדונית רגילה

דרגת החישוב של שירותים אלה היא בהתאם לפרמטרים רבים המשתנים מעת לעת ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הרווחה. לבירור יש לפנות אל עובדת הזכאות לקבלת דרגת זכאות.

אישורים נדרשים לחישוב זכאות:
  • הורים עובדים: 3 תלושי שכר אחרונים. לעצמאים: שומת מס לשנה קודמת.

  • מקבלי קצבאות: כל קצבאות הביטוח הלאומי לשנה הנוכחית (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שארים וכדו') למעט גמלת ילד נכה וקצבאות ילדים.

  • הורה לומד במסגרת 'כולל': אישור 'כולל' + תדפיסי בנק 3 חודשים אחרונים.

  • הורים שאינם עובדים: תדפיסי בנק 3 חודשים אחרונים.

להקמת הוראת קבע לעיריית ביתר-אגף לשירותים חברתיים, קוד המוסד הינו 20917.

חשוב לדעת כי קבלת השירותים השונים במסגרת האגף לשירותים חברתיים מותנית בהסדרת ההליכים הפרוצדורליים במחלקת זכאות. גם מי שאושר והוא זכאי לפי חוק לשירותים השונים, לדוגמה מעון יום שיקומי או שילוב במעון על פי חוק פעוטות בסיכון, לא יוכל לממש את זכאותו עד להסדרת כל ההליכים בעירייה ו/או באגף לשירותים חברתיים מול מחלקת מינהל זכאות.

הגב' מירי בן אדיבה
חשבת האגף
02-5888983
הגב' פנינה ברנשטיין
עובדת זכאות
02-5888962
הגב' נחמי סימן טוב
עובדת זכאות
02-5888988
הגב' בת שבע פנחסי
עובדת זכאות
02-5888960
הגב' רותי טורנהיים
עובדת זכאות
02-5888949