גבייה

» שעות פעילות

קבלת קהל במחלקת הגבייה במשרדי המחלקה, הממוקמים בבניין העירייה ברחוב רבי עקיבא 38.

יום א: 8:30-14:00

יום ב: 13:00-16:00

יום ג: 8:30-13:00

יום ד: 14:00-17:00

יום ה: 8:30-14:00

בחודש דצמבר, לקראת סיום שנת הכספים, ועל מנת לאפשר לתושבים לשלם את חובם ולמנוע ביטול ההנחות בארנונה, מבוצע תגבור של שעות קבלת הקהל. ניתן להתעדכן במודעות המפורסמות בנושא בעיתונות המקומית.

מנהל המחלקה: בני מינצברג

יצירת קשר

טלפון: 1-700-700-612

מייל: gviya@betar-illit.muni.il

פקס: 02-5670886

 
 

» אפשרויות תשלום

מומלץ לשלם באמצעות הוראת קבע ובאמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק

טופס הוראה לחיוב חשבון

טופס הוראת קבע – כרטיס אשראי

לתשלום באתר האינטרנט לחץ כאן

ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי ולקבל מענה אנושי בטלפון: 1-700-700-612.

ארנונה

» מהי ארנונה?

הארנונה העירונית הינה מס חובה המשולם על פי החוק לקופת העירייה, לשם מימון מכלול השירותים הציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה. שירותים ציבוריים אלה כוללים בין היתר אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה וניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, פיתוח גנים ציבוריים, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאת/הפחתת הארנונה וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות. צו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים בתחום השיפוט העירוני.

 

» מועדי תשלום הארנונה

בכל שנת מס בתחילת חודש ינואר שולחת העירייה את חשבון הארנונה השנתי. המועד החוקי להסדרת  תשלום הארנונה הוא סוף חודש ינואר, כאשר ניתן לפרוס את התשלום ל-12 תשלומים בהוראת קבע שנתית ללא ריבית. איחור בהסדרת תשלום הארנונה, ישית על המפגר תשלום ריביות ועמלות, ויכול להוביל לנקיטת הליכי אכיפה מינהלית או משפטית.  

» תעריפי ארנונה

להלן מוצגת טבלת תעריפי הארנונה לשנת 2017:

» הנחה בארנונה

הכנסת קובעת מדי שנה בחוק ההסדרים שורת קריטריונים מטעמי מבחן הכנסה המזכה בהנחה בארנונה בשיעור משתנה. על מבקש ההנחה להוכיח כי הוא זכאי להנחה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק וכן עליו להיות רשום כמחזיק הנכס.

מצורפת בזאת טבלת הקריטריונים להנחה בארנונה לשנת 2018

» סייגים וכללים להנחה בארנונה:

 • הזכאי חייב להיות רשום במשרד הפנים (תעודת זהות) כתושב ביתר עילית.

 • אדם הזכאי למספר הנחות בארנונה יהא זכאי להנחה הגבוהה שביניהן.

 • הנחה בארנונה תינתן עבור דירת מגורים אחת ששטחה עד מאה מ"ר בלבד. בדירה ששטחה מעל מאה מ"ר, תינתן הנחה עבור מאה מ"ר.  

 • על מנת לקבל זכאות להנחה לשנה מלאה יש להסדיר את הזכאות להנחה בארנונה עד סוף חודש מרץ. זכאות בהנחה שלא תוכח עד לסוף חודש מרץ, תחל מיום הגשת הבקשה.

 • על הזכאי להנחה לשלם את מלוא יתרת הארנונה עד סוף שנת המס (סוף חודש דצמבר). אי תשלום חשבון הארנונה עד סוף שנת המס יביא לביטול ההנחה לאלתר.

ניתן ואף מומלץ להגיש את הבקשה להנחה בארנונה דרך אתר העירייה ולא בהגעה פיזית למחלקת הגבייה. הגשה באופן מקוון  חוסכת זמן רב לתושבים, ומאפשרת מענה מיידי לפונה. 

להגשת הנחה באופן מקוון לחץ כאן

» השגה על חיוב ארנונה

נישום הסבור כי נפלה טעות בחיוב הארנונה, זכאי תוך 90 יום מקבלת הודעת החיוב השנתית, להשיג בפני מנהל הארנונה, על יסוד אחת מהטענות כדלקמן:

 • נפלה טעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

 • הוא אינו מחזיק בנכס.

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים יום מקבלת ההשגה. משיג אשר רואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי, לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת הערר. אין בקיומם של הליכי השגה/ערר בכדי לדחות חובת תשלום הארנונה כאמור בהודעת החיוב.

 

» חילופי דייר / מחזיקים בנכס

על כל שינוי של מחזיק בנכס, חובה למסור על כך הודעה בכתב לעירייה בטופס החלפת משלמים. על הטופס צריכים להיות חתומים הדייר היוצא והדייר הנכנס. בנוסף, יש להמציא חוזה שכירות או חוזה רכישה כנדרש, וקריאת מים עדכנית ליום עזיבת הנכס. כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי העירייה.

ניתן לשלוח את טופס החלפת משלמים בנכס גם למייל: gviya@betar-illit.muni.il

על מנת שהבקשה תתקבל יש לצרף את כל המסמכים שהוזכרו לעיל.

» קבלת תעודה להעברת זכויות בנכס (אישור טאבו)

העברת זכויות בנכס מחייבת קבלת אישור מטעם הרשות המקומית בדבר העדר חובות בנכס. לצורך קבלת אישור מטעם הרשות המקומית להעברת זכויות, יש לפעול כדלקמן:

א. לשלם במזומן את כל החובות לעירייה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד הקבוע הנדרש באישור (מומלץ לשלם שלושה חודשים מראש)

ב. להמציא העתק הסכם מכר.

 

 

מים וביוב

מחלקת הגבייה ממונה על גביית אגרות מים וביוב על פי העקרונות הבאים:

 • חשבון המים והביוב הינו דו-חודשי ומחושב בהתאם לצריכת המים בפועל, על פי קריאת מונה המים.

 • תעריף אגרת מים נקבע על פי רשות המים הממשלתית, ואין לרשויות המקומיות סמכות לשנותו.

 • תעריף אגרת ביוב נקבע בחוק העזר העירוני ומתעדכן אחת לחודש לפי שיעור המדד.

 • בכל פנייה ובירור בנושא מים וביוב יש לציין את מספר חשבון המשלם ואת קריאת המונה ביום הפניה.

 

» צריכה משותפת

צריכת מים משותפת מחושבת לפי הפרש הקריאה בין המונה הכללי בבניין המגורים לבין סה"כ קריאות צריכות מים הפרטיות של אותו בניין, כאשר הפרש סכום הקריאות במים מתחלק באופן שווה בין כל הצרכנים.

» עדכון מספר נפשות

גובה חשבון המים מושפע ממספר הנפשות המתגוררות בנכס. מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות על פי הצהרה בכתב לעיריית ביתר עלית באמצעות טופס בקשה לעדכון מספר נפשות ובצירוף העתק ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת שתואמת לצורכי ארנונה ושמות הנפשות המתגוררות בבית.

את הטופס והספח ניתן להעביר למחלקת הגבייה במייל: gviya@betar-illit.muni.il