אגף מהנדס העיר

מהנדס העיר: אדריכל אבישי מירון     טלפון: 02-5888144    

 

מזכירת מהנדס העיר: פנינה בלז

טלפון: 02-5888144

מייל: pninab@betar-illit.muni.il  פקס: 02-5888154

לציבור המתכננים שלום רב,

 

עקב המצב, צומצם צוות העובדים במח' מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובניה.

פגישות שנקבעו מבוטלות ולא ניתן לפתוח ולהגיש תוכניות חדשות וכן אין בדיקת תוכניות לאחר תיקונים. (אלא במקרים מיוחדים)

אנא, לא לשלוח הודעות ופניות לבודקות התוכניות במייל.

 

יש אפשרות להגיש השלמות לתנאים להיתר לתוכניות שנבדקו ונמצאו תקינות להיתר, כגון: אישורים שונים, חישובים סטטים וכד'.

 

הוצבה תיבה מיוחדת למסירת חומר  (דואר נכנס) למח' מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובניה

אגף מהנדס העיר מופקד על שמונה תחומים עיקריים:

 • תכנון עירוני.

 • ייעוץ לראש העיר בענייני תכנון במרחב העירוני ומחוץ לו.

 • ייעוץ וסיוע למחלקות העירייה השונות בתחום תכנון פיתוח ותשתיות.

 • אישור וליווי בקשות לבניה חדשה.

 • אישור וליווי בקשות לתוספות בניה ושינויים.

 • ליווי פרויקטים בינוי ופיתוח באמצעות החברה לפיתוח.

 • ליווי פרויקטים של הנדסה ותשתית באמצעות מחלקת ההנדסה.

 • אכיפת חוק התכנון והבניה באמצעות מחלקת הפיקוח.

מחלקות העירייה

» הועדה המיוחדת לתכנון ובניה (ועדה מקומית)

הועדה המיוחדת לתכנון ובניה פועלת מכח חוק התכנון והבניה, חוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס' 70 (החוק הירדני), תחיקת ביטחון וצווים שונים. תפקיד הועדה הוא לקיים את חוק התכנון והבניה וכל התקנות שהותקנו על פיו.

חברי מועצת העיר משמשים כחברי הועדה המיוחדת לתכנון ובניה.

לצורך מתן היתר בניה, מהווים ממלא מקום יו"ר הועדה ומהנדס העיר רשות רישוי.

סמכויות הועדה המקומית:

 • אישור תכניות מיתאר מקומיות ע"פ המוגדר בחוק התכנון והבניה.

 • דיון בתכניות מיתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצירוף המלצות לוועדת המשנה להתיישבות (ועדה מחוזית).

 • דיון בהתנגדויות לתכניות מיתאר מקומיות.

 • הגשת התנגדות לתכניות מיתאר מחוזיות.

 • גביית אגרות בניה והיטלים מקומיים.

 • אישור והנפקת היתרים.

 

» מחלקת פיקוח על הבניה

צוות פיקוח הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה בתחום הבניה בעיר. המחלקה מנחה ומלווה את בעלי היתר הבניה מתחילתה ועד לסיומה של הבניה בקבלת טופס 4 לשם חיבור תשתיות. המחלקה עוסקת באכיפת חוק התכנון והבניה בכל מקרה של בניה ו/או שימוש הנעשים בניגוד לחוק התכנון התקף ביו"ש, חוקי עזר עירוניים והנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

בידי המחלקה הכלים החוקיים להתמודד עם בנייה ו/או חריגות בניה המבוצעות ללא היתר ו/או בסטייה מהיתר.

מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על הכנת תיקי התביעה עבור התביעה העירונית.

מידע על עבודות הטעונות היתר ניתן למצוא בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה–1965 סעיף 145.

 

» מחלקות וגופים קשורים

שאר הפעילויות בתחום אחריותו של מהנדס העיר מחולקות כדלהלן:

 • מחלקת הנדסה: מחלקה זו מטפלת בנושאי תשתיות ופיתוח וכן בפיקוח על עבודות משרד השיכון וקבלנים הנערכות בעיר.

 • החברה לפיתוח ביתר עילית: החברה מבצעת בין היתר גם את עבודות הבינוי והפיתוח של העירייה.

בעלי תפקידים באגף

בעלי תפקידים נוספים:

מ"מ יו"ר הועדה - ה"ה בנימין הרשלר

יועמ"ש הועדה – עו"ד עודד בקרמן

מ"מ יועמ"ש – עו"ד עדי הדר

תובע עירוני – עו"ד אלון עדיני