ניהול נכסים

מנהל האגף: נפתלי לבינסון

מזכירת האגף: הגב' חוה פרל

טלפון: 02-5888107

מייל: chava@betar-illit.muni.il

פקס: 02-5888151

קבלת קהל: 15:00-8:30 (בתיאום מראש)

עיריית ביתר עילית מחזיקה בבעלותה קרקעות ומבני ציבור ברחבי העיר. בעירייה פועלת ועדה מקצועית להקצאות שחבריה על פי חוק הינם: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מהנדס העיר והיועץ המשפטי. הוועדה פועלת על פי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם על ידי משרד הפנים. המלצות הוועדה מובאות לדיון ולאישור במועצת העיר.

לצורך הגשת בקשות לוועדה יש להגיש לאגף ניהול נכסים את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוק כפי שמופיע בטופס הבקשה.

» טופס בקשה לרשות שימוש במבנה בבעלות העירייה

 

» טופס בקשה להקצאת קרקע

 

» ההקצאות השונות שהקצתה העירייה במשך השנים מרוכזות בספר ההקצאות העירוני.